Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

I. Przetwarzanie danych osobowych

           

            Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych przekazywanych nam przez Państwa w związku z organizajcą urodzin w naszym klubie jak również uczestnictwem Państwa dzieci w półkoloniach, którego właścicielem jest kalejdoskop sc. z siedzibą pod adresem: ul. Belgradzka 20a 02-793 Warszawa, NIP:9512378775.

           

            Administratorem Państwa danych jest Kalejodoskop sc z siedzibą pod adresem: ul. Belgradzka20a, 02-793 Warszawa.

           

II. Cel przetwarzania danych

 

            Dane, które są nam przez Państwa przekazywane są przetwarzane w następujących celach:

  1. Przygotowania i organizacji urodzin.
  2. Uczestnictwem dzieci podczas półkoloni letnicj i zimowych. 

 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Sklep Internetowy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

III. Dane przetwarzane przez administratora

 

            Zgodnie z celami wymienionymi w punkcie poprzedzającym, podmiot przetwarzający na zlecenie administratora przetwarza następujące dane:

  1. Imię i Nazwisko,
  2. Imię dziecka
  3. Telefon kontaktowy,
  4. Adres e-mail

            Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla zamówienia urodzin w klubie oraz podczas połkoloni podczas których pzrekazują Państwo nam sowje dzieci pod opiekę. 

           

            Dane osobowe są przetwarzane przez okres 5 lat z uwagi na obowiązek archiwizowania dokumentów sprzedaży przez ten czas.

            Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

  1. Prawo dostępu do danych – pozyskanie informacji o celach przetwarzania, o odbiorcach tych danych. Prawo dostępu danych wiąże się z możliwością otrzymania od administratora kopii danych podlegających przetwarzaniu.
  2. Prawo do zmiany i sprostowania danych – osoba, której dane są przetwarzane ma prawo w każdym czasie je zmienić, bezpośrednio w jego indywidualnym koncie w sklepie internetowym lub informując o zaistniałych zmianach, administratora. Sprostowanie danych dokonywane jest niezwłocznie po otrzymaniu informacji o konieczności sprostowania.
  3. Prawo do usunięcia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia jego danych. Administrator zobowiązuje się do usunięcia tych danych bez zbędnej zwłoki.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

            Wraz z każdorazową zmianą danych, ich sprostowaniem, usunięciem lub ograniczeniem przetwarzania, administrator będzie informował każdego odbiorcę danych, chyba że, będzie to działanie wymagające nadmiernego wysiłku.

            Ponadto każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu. Od tego momentu administrator zaniecha ich przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu przeciw celom marketingu bezpośredniego, administrator niezwłocznie zaniecha przetwarzania danych w tym celu.

 

IV. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych

 

            W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator nie później niż w terminie 72 godzin, po stwierdzeniu naruszenia, zgłasza zaistnienie tego faktu organowi nadzorczemu, chyba że, jest mało prawdopodobne, że zaistniałe naruszenie  skutkuje naruszeniem praw lub osób fizycznych. W razie stwierdzenia naruszenia przez podmiot przetwarzający, zgłasza je administratorowi. Zgłoszenie o którym mowa musi opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym liczbę osób, których dane naruszono, a ponadto musi zawierać dane inspektora danych osobowych. Co więcej w zgłoszeniu należy opisać możliwe konsekwencje naruszenia danych, a także środki naprawcze podjęte przez administratora. Administrator jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich przypadków naruszenia oraz do niezwłocznego poinformowania osoby, której dane zostały naruszone o zaistnieniu tego faktu.

 

V. Postanowienia końcowe

 

           Klub Kalejdoskop dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych.
. W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki oraz ze zmianami przepisów prawa, zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaną Państwo poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem ich obowiązywania, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej