Półkolonie Regulamin 2018

Regulamin półkolonii Klub Kalejdoskop Białołęka 2019

 1. Regulamin dotyczy półkolonii pod nazwą Zimowa Akademia Odkrywców organizowanych przez Klub Kalejdoskop s.c., zwany dalej Organizatorem w terminach      28.01-1.02.2019 oraz 4.02-8.02.2019
 2. Rezerwacji miejsca na półkolonii może dokonać rodzic lub prawny opiekun Uczestnika zwany w niniejszym regulaminie Zgłaszającym.
 3. Regulamin obowiązuje Organizatora, Zgłaszających oraz wszystkich niepełnoletnich uczestników półkolonii „Akademia Zimowych Odkrywców”, zwanych dalej Uczestnikami.
 4. W czasie półkolonii Uczestnicy pozostają pod opieką wychowawców kolonijnych lub osób o uprawnieniach kierownika kolonii, określanych w niniejszym regulaminie wspólnym pojęciem Opiekunów.
 5. Rezerwacja miejsca na półkolonii oznacza akceptację jej programu i regulaminu.
 6. Warunkiem wpisania dziecka na Listę Uczestników półkolonii  „Akademia Zimowych Odkrywców” i przyporządkowania go do Grupy Uczestników jest wypełnienie Karty Uczestnika oraz uiszczenie opłaty za wybrane zajęcia przed ich rozpoczęciem.
 7. Uczestnicy półkolonii mają zapewnioną opiekę od godziny 7.30 do godziny 17.30. Opieka nad Uczestnikami przed godziną 7:30 i po godzinie 17:30 wymaga odrębnych uzgodnień pomiędzy Zgłaszającym, a przedstawicielem Organizatora. W przypadku nieodebrania dziecka z półkolonii do godziny 17:30 Zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za opiekę nad Uczestnikiem w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę zegarową licząc od 17.30. Opłaty za dodatkowe godziny uiszczane są najpóźniej kolejnego dnia przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku nieuiszczenia ww. opłaty Organizator ma prawo do nieprzyjęcia dziecka na półkolonię.
 8. Zgłaszający wpłaca 480 /450 zł za udział Uczestnika w pięciodniowym programie zajęć. Opłaty dokonuje przelewem na konto w mbanku Kalejdoskop s.c. 47 1140 2004 0000 3302 7513 9094
 9. Każdy Zgłaszający, który zrobi rezerwację jest zobowiązany dokonać wpłaty w ciągu 14 dni, ale nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem zajęć, których dotyczy rezerwacja. W przypadku, zrobienia rezerwacji na mniej niż 21 dni przed rozpoczęciem zajęć Zgłaszający jest zobowiązany dokonać opłaty w ciągu dwóch dni roboczych.
 10. Rezygnacji z półkolonii można dokonać tylko drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 11. Zwrot kosztów z tytułu rezygnacji z półkolonii wynosi 100 procent wpłaconej kwoty, jeżeli rezygnacja jest zgłoszona co najmniej 21 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć lub 50 procent wpłaconej kwoty, jeżeli rezygnacja jest zgłoszona co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem zajęć. Rezygnacja z części zajęć lub rezygnacja zgłoszona mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć nie uprawnia do ubiegania się o zwrot wpłaconej kwoty.
 12. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora lub z powodu zbyt małej liczby Uczestników Organizator odwołuje dany program zajęć na półkolonii i zwraca Zgłaszającym całość wpłaconej kwoty.
 13. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikom półkolonii należytego bezpieczeństwa oraz do ubezpieczenia ich od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania półkolonii.
 14. Program i harmonogram dostępny u organizatora półkolonii mają charakter orientacyjny. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zamian w programach półkolonii w związku ze zmianą warunków pogodowych lub innych czynników od niego niezależnych.
 15. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia dzieciom trzech posiłków dziennie oraz zapewnia wyjścia na różne atrakcje zgodnie z programem zajęć. 
 16. Zgłaszający lub upoważniona przez niego osoba zobowiązany jest do osobistego przyprowadzenia dziecka każdego dnia zajęć do godz. 9.00 do Opiekuna półkolonii i osobistego powiadomienia Opiekuna o odbiorze dziecka po zakończeniu każdego dnia zajęć na półkolonii od godz. 16.00 do 17.30.
 17. Uczestnik jest odbierany przez Zgłaszającego lub osobę przez niego upoważnioną w Karcie Uczestnika lub w pisemnym oświadczeniu. Rodzic może udzielić zgody na samodzielny powrót uczestnika półkolonii po godz 16:30.
 18. Uczestnik półkolonii powinien stosować się do wskazówek Opiekuna dotyczących organizacji i sposobu realizacji programu półkolonii.
 19. Zabronione jest samowolne oddalanie się od miejsca pobytu Grupy Uczestników bez zgody Opiekuna.
 20. Za szkody spowodowane przez Uczestnika półkolonii odpowiada finansowo Zgłaszający.
 21. W godzinach 9:30–16:30 Uczestnik nie może używać telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych bez zgody Opiekuna.
 22. Poważne lub powtarzające się przypadki złamania zasad regulaminu, takich jak:
  – przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
  – stosowanie się do poleceń Opiekuna,
  – zakaz wulgarnego lub aroganckiego zachowywania się w stosunku do Opiekuna lub innego Uczestnika,
  – zakaz oddalania się od miejsca pobytu Grupy Uczestników bez zezwolenia Opiekuna,
  skutkują wykreśleniem z Listy Uczestników półkolonii, co jest równoznaczne z zakończeniem udziału Uczestnika w półkolonii i następuje bez zwrotu kosztów poniesionych przez Zgłaszającego.
 23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione przez Uczestnika rzeczy osobiste, takie jak: plecaki, ubrania, telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek udziału w zajęciach (np. zabrudzenie ubrań).
 24. Zgłaszający zobowiązuje się do zapewnienia dziecku odpowiedniego stroju dostosowanego do pogody oraz charakteru zajęć odbywających się w danym dniu.
 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy  Kodeksu cywilnego.
 26. Zgłaszający, akceptując warunki niniejszego regulaminu, wyraża, zgodnie zUstawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (DzU nr 133, poz. 883 z późn. zm.), zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz Uczestnika zawartych w Karcie Uczestnika wyłącznie w celach związanych z działalnością Organizatora adresowaną do Uczestników. Dane osobowe Zgłaszającego jak i Uczestnika nie mogą być udostępnione podmiotom trzecim.
 27. Wszelkei dane udostępniane firmie Kalejdoskop sc są objęte Polityką Prywatności. Klub Kalejdoskop nie usostępnia Państwa danych innym podmiotom z wyłaćzeniem firmy Ubezpieczeniowej w celu ubezpieczenia dzieci, a używa ich wyłącznie w celu uczestnictwa dziecka w półkoloniach.